Editorial shoot for Venkov&Styl magazine with blacksmith Anton Vadovič.

blacksmith, crafts, craftsmanship, igor zacharov, iz, knife, kovar, photographer, photography, venkov, zacharov

igor zacharov, iz, photographer, photography, zacharov